SEKCIJA ZA KRIMINOLOGIJU /SCS/SERBIAN SECTION OF CRIMINOLOGY

POCASNI CLANOVI SEKCIJE / HONORARY MEMBERS OF THE SECTION

POCETNA / HOME
O NAMA / ABOUT SSC
KONTAKT / CONTACT US
ETICKI KODEKS / ETHICS CODEX
PRISTUPANJE/ MEMBERS
NOVOSTI / NEWS
POCASNI CLANOVI SEKCIJE / HONORARY MEMBERS OF THE SECTION
LINKOVI / LINKS

POČASNI ČLANOVI / HONORARY MEMBERS

Doajeni / Doyens

szabo.jpg

Prof. dr Denis Szabo je rodjen u Budimpešti 1929.godine. Na Univerzitetu u Montrealu predstavio je kriminologiju kao nauku, osnovao prvu Kanadsku školu kriminologije i Medjunarodni centar za uporednu kriminologiju. Počasni je predsednik Svetskog udruženja za kriminologiju, počasni doktor nauka na nekoliko univerziteta, savetnik  UN-a, UNESCO-a, Saveta Evrope. Član je Kanadskog kraljevskog društva i Mađarske akademije nauka. Autor je brojnih knjiga koje su prevedene na desetine stranih jezika: Kriminalitet i gradovi; Kriminologija; Kriminologija i kriminalna politika...Od 1980-te godine je naučni direktor Medjunarodnog  časopisa za kriminologiju.   

 

 

      

pradel.jean1.jpg

Prof. dr Jean Pradel je jedan od najboljih poznavalaca krivičnopravnih nauka u Francuskoj ali i u svetu. Takođe je doktor honoris causa na četiri univerziteta u svetu a gostujući profesor na šesnaest. Obavljao je niz značajnih funkcija a njegov stvaralački opus je izuzetno bogat. Pored udžbenika iz Krivičnog prava (opšti i posebni deo), udžbenika Krivičnog procesnog prava, autor je i dela Evropsko krivično pravo, Krivično komparativno pravo, Istorijat krivičnih doktrina i nepreglednog broja članaka iz svih oblasti krivičnih nauka.
 
 
 
 
 
 

 
 
Najpoznatiji svetski kriminolozi (po azbučnom redu) / 
The World's famous Criminologists (in alphabetical order)
 
 

albrecht.jpg

Prof. dr Hans- Jörg Albrecht je direktor Instituta za inostrano i medjunarodno krivično pravo u Frajburgu (odsek za kriminologiju). Predaje krivično pravo i kriminologiju a do sada se u svom istraživačkom radu naročito bavio temama organizovanog kriminaliteta, kriminaliteta maloletnika kao i krivičnim sankcijama. Neke od njegovih brojnih  publikacija su : ''Istraživanje terorizma i organizovanog kriminaliteta u Jugoistočnoj Evropi'', ''Rasa, kriminalitet i krivično pravosudje u Nemačkoj'', ''Kriminalizacija i viktimizacija imigranata u Nemačkoj'' itd. Profesor Albrecht je takođe član u mnogim nacionalnim i svetskim kriminološkim organizacijama.
 
 
 
 
 
 
 

jacquelineazzopardi.jpg

Dr Jacqueline Azzopardi je direktor Instituta za kriminologiju na Malti na kome radi od 1995.godine i gde obavlja koordinaciju kurseva i predavanja u raznim oblastima: zločini mržnje, pol i kriminalitet, transnacionalni kriminalitet, nasilje u poridici itd. Doktorirala je sa tezom: ''Policijska kultura na Malti''. Takođe radi i kao konsultant u Ministarstvu pravde i unutrašnjih poslova. Područja interesovanja: policijska kultura, žene-policijski službenici, nasilje, mladi i delinkvencija.  

 

 

 

 

 

greggbarak.jpg

Prof. dr Gregg Barak je profesor kriminologije na Istočnom Univerzitetu u Mičigenu kao i član Akademije za krivične nauke. Dobitnik je doživotne nagrade od strane Američkog udruženja za kriminologiju za oblast kritičke kriminologije. Autor je 17 knjiga o kriminalitetu, nasilju, krivičnom pravu, ljudskim pravima. Njegove poslednje objavljene knjige su: ''Kriminologija: Integrativni pristup'' i ''Nasilje, konflikt i svetski poredak''.
 
 
 
 

katharinabeclin.jpg

Dr Katharina Beclin je docent na Institutu za krivično pravo i kriminologiju Univerziteta u Beču. Završila je Pravni fakultet u Beču gde je i doktorirala 1997. godine sa tezom ’’ Krivično  pravo u oblasti ishrane’’. Područja interesovanja: maloletnička delinkvecija, pol u krivičnom pravu i kriminologiji, seksualni kriminalitet, kriminalitet u oblasti ishrane. Trenutno radi na post-doktorskoj tezi ’’Razvoj maloletničke delinkvencije u Austriji sa posebnim osvrtom na nasilnički kriminalitet u Beču’’.

 

 

 

 

blumstein.jpg

Prof. dr Alfred Blumstein je profesor  J.Erik Jonsson Univerziteta  na Heinz College, Univerzitet Carnegie Melon. Za doprinos u razvoju kriminologije dodeljena mu je Sutherland-ova nagrada. Takodje je dobitnik Wolfgang-ove nagrade za kriminologiju. U poslednjih dvadeset godina posebno se u svom naučno-istraživačkom radu bavio pitanjima merenja kriminaliteta, kriminalnim karijerama, zatvorskom populacijom, maloletničkim nasiljem. Autor je i koautor mnogih publikacija medju kojima se izdvajaju ''Karakteristike kriminalnih karijera'', ''Opadanje stope kriminaliteta u SAD'', ''Paradigma kriminalnih karijera''.
 
 

rtemagiccbremen2.jpg

Prof. dr Michael Bock je redovni profesor kriminologije, krivičnog prava, maloletničkog krivičnog prava na Pravnom fakultetu Johannes Gutenberg Univerzitetu u Majncu u Nemačkoj. Autor je udžbenika iz kriminologije kao i brojnih naučnih članaka među kojima su npr.: ''Uticaj sociologije na sliku o čoveku u krivičnim naukama'', ''Selektivna percepcija nasilja u porodici'', ''Kvalitativna i kvantitativna istraživanja u kriminologiji'' itd. Na nekoliko univerziteta u svetu je gostujući profesor a učestvovao je i na brojnim naučnim skupovima.
 
 
 
 
 

jbraithwaite.jpg

Prof. dr John Braithwaite je akademik Nacionalnog Univerziteta Australije i član federativnog istraživačkog Saveta Australije. Predmet njegovog istraživanja je sociologija kažnjavanja, kriminalitet belog okovratnika i korporacija a u kriminološkoj literaturi je poznato njegovo zastupanje reintegrativnog postiđivanja kao načina  suzbijanja kriminaliteta. Neke od objavljenih knjiga: ''Kriminalitet, postiđivanje i reintegracija'', ''Restorativna pravda i civilno društvo'', ''Regulacija prava''.
 
 
 
 
 

brochu.jpg

Prof. dr Serge Brochu je redovni profesor kriminologije u Montrealu. Već neko vreme obavlja funkciju predsednika Naučnog saveta u Svetskom udruženju za kriminologiju a predsednik je Udruženja za kriminologiju u Kvebeku. Obavljao je i funkciju predsednika Centra za komparativnu kriminologiju u Montrealu. Oblast njegovog interesovanja je povezanost droga i kriminaliteta. Autor je pet knjiga i više od stotinu članaka.
 
 
 
 
 
 

felson.jpg

Prof. dr Marcus Felson radi kao redovni profesor na Rutgers Univerzitetu. U kriminološkoj literaturi je posebno poznat po svojoj teoriji ''Rutinske aktivnosti''. Bavi se istraživanjem sledećih oblasti: ekologija kriminaliteta, situaciono suzbijanje kriminaliteta. Autor je velikog broja knjiga među kojima se mogu izdvojiti ''Kriminalitet i svakodnevni život'', ''Rutinske aktivnosti i racionalni izbor'', Biznis i prevencija kriminaliteta'', ''Kriminalitet i priroda''.
 
 
 
 
 

sferracuti.jpg

Prof. dr Stefano Ferracuti je vanredni profesor kliničke psihologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Rimu ’’La Sapienza’’. U sudu u Rimu i Laciu radi kao sudski veštak. Učestvovao je u brojnim naučnim i međunarodnim skupovima. Autor je monografije ’’Testovi mentalnog zdravlja u pravnoj i forenzičkoj psihologiji’’, koautor dela ’’Simulacija mentalne bolesti’’ a napisao je i objavio brojne članke: ''Ubistvo između pacijenata u psihijatrijskim ustanovama''(koautor), ''Cesare   Lombroso'' (1835- 1907) itd.

 

 

 

 

ferrell.jpg

Prof. dr Jeff Ferrell je profesor sociologije na Texas Christian Univerzitetu. Dobitnik je godišnje nagrade od strane Američkog udruženja za kriminologiju za oblast kritičke kriminologije. Jedan je od urednika osnivača naučnog časopisa Crime, Media, Culture. Posebno ga interesuje polje kulturalne kriminologije. Autor je brojnih publikacija medju kojima se mogu izdvojiti: ''Kulturalna kriminologija: Teorije u kriminologiji'', ''Zločini od stila: Urbani grafiti i politika kriminaliteta'', ''Izazivanje nevolje: Kulturalne konstrukcije kriminaliteta, devijantnosti i kontrole''. 
 
 
 

friedrichs.jpg

Prof. David O. Friedrichs je profesor sociologije krivičnih nauka na Univerzitetu Scranton, Filadelfija. Autor je nekoliko monografija iz oblasti kriminologije: Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society (Cengage 2010.),  Law in Our Lives: An Introduction (Oxford University Press 2012.) a urednik je knjige State Crime (Ashgate 1998). U periodu od 2002-2004. bio je predsednik konzorcijuma za istraživanje kriminaliteta belog okovratnika i dobio njegovu nagradu 2011. godine. Nagradu za životno delo uručena mu je 2005. godine od strane Američkog udruženja za kriminologiju (Sekcija za kritičku kriminologiju). Gostujući je profesor na mnogim univerzitetima.grafl.jpeg

Prof. dr Christian Grafl je šef katedre za kriminologiju na Institutu za krivično pravo i kriminologiju Univerziteta u Beču. Od 2004. godine drži predavanja iz kriminologije i na Univerzitetu u Gracu. Područja interesovanja: krivične sankcije, prevencija kriminaliteta, maloletnička delinkvencija, naučna kriminologija. Autor je brojnih radova: Maloletnička delinkvencija u Austriji 1980-ih godina; Diverzija (skretanje krivičnog postupka) u Austriji; Lokalna zajednica u Austriji kao mera skretanja krivičnog postupka...

 

 

 

 

 

 

katz.jpg

Prof. dr Jack Katz je profesor sociologije na J.D. Univerzitetu u Čikagu. Pored sociologije bavi se i socijalnom psihologijom, kvalitativnom metodologijom, odnosom prava sa društvom, socijalnom dezorganizacijom. Od brojnih radova mogu se izdvojiti sledeći: ''Zavodljivost kriminaliteta'', ''Legalitet i jednakost'', ''Društveni pokret protiv kriminaliteta belog okovratnika'', ''Mit o gangu''. Jedan je od urednika Američkog časopisa za sociologiju.
 
 
 
 
 
 

kerner.jpg

Prof. dr Hans- Jürgen Kerner je direktor Instituta za kriminologiju u Tübingen-u kao i redovni profesor kriminologije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tübingen-u. Medju brojnim publikacijama na nemačkom i engleskom jeziku mogu se izdvojiti: ''Strah od kriminaliteta i njegove posledice'', ''Religioznost i prevencija delinkvencije'', ''Restorativna pravda'' itd. Profesor Kerner je počasni član Svetskog udruženja za kriminologiju kao i mnogih drugih naučnih organizacija. Trenutno obavlja funkciju predsednika nemačkog Udruženja za prevenciju kriminaliteta i resocijalizaciju osudjenika. 
 
 
 
 
 

robertkert.jpg

Dr Robert Kert je docent na Institutu za krivično pravo i kriminologiju Univerziteta u Beču. Područja interesovanja: penologija, evropsko krivično pravo, korporacijski kriminalitet, krivično pravo. Napisao je i objavio brojne radove iz kriminološke oblasti: Nasilje u porodici i mogućnosti diverzije; Savremeni trendovi u kriminalnoj ekonomiji Austrije; Eutanazija: legalni okviri životnog kraja; Razvoj kriminaliteta i krivično gonjenje u Austriji...

 

 

 

 

 

27laubfy2006.jpg

Prof. dr John Laub je profesor na katedri za kriminologiju i krivično pravo na Univerzitetu u Merilendu. Američko  je Sutherland-ove nagrade za kriminologiju. Posebno ga interesuje oblast maloletničke delinkvencije i istorije kriminologije. Trenutno obavlja funkciju direktora Nacionalnog instituta pravde. Autor je i koator brojnih publikacija. Mogu se izdvojiti: ''Nastanak kriminaliteta:Staze i ključne tačke kroz život'', ''Kriminologija u nastanku:Usmena istorija'', ''Savremeni učitelji kriminologije''.
 
 
 
 

messerschmidt.jpg

Prof. dr James Messerschmidt je šef katedre za kriminologiju na Univerzitetu Southern Maine u Portlandu. Drži predavanja iz sledećih oblasti: kriminalitet belog okovratnika, pol i kriminalitet, politički kriminalitet. Posebno se u svojim istraživanjima bavio pitanjima odnosa kriminaliteta sa rasom, polom i klasom. Autor je udžbenika iz kriminologije (pet izdanja), knjige ''Krv i meso: Pol adolescenata i nasilje'', ''Devet života: Muškost kod adolescenata i nasilje''.
 
 
 
 
 
 

milovanovic.jpg

Prof. dr Dragan Milovanovic je profesor krivičnog prava na Severnoistočnom Univerzitetu u Ilinoisu. Autor je više od 15 knjiga ( Uvod u sociologiju prava; Veberova i Marksova analiza prava; Postmodernistička kriminologija; Kritička kriminologija na marginama) i mnogobrojnih članaka o kritičkoj kriminologiji i pravu iz postmodernističke perspektive. Takođe je urednik međunarodnog časopisa za semiotiku prava. Dobitnik je nagrade za doprinos u razvoju kritičke kriminologije koju mu je dodelilo odeljenje za Kritičku  kriminologiju Američkog udruženja za kriminologiju.  

 

 

 

 

matt4.jpg

Prof. dr Matthew Robinson je profesor na katedri za krivične i političke nauke na apalačkom Univerzitetu. Njegove oblasti interesovanja su kriminološke teorije, prevencija kriminaliteta, smrtna kazna, socijalna pravda, borba protiv droga. Autor je više od deset knjiga među kojima se mogu izdvojiti sledeće: ''Mape kriminaliteta i prostorni aspekti: Teorija i praksa'', ''Nacija smrti: Ekspertska objašnjenja smrtne kazne u SAD'', ''Razlozi kriminaliteta: Integrativna teorija antisocijalnog ponašanja''.
 
 
 
 
 

sampson.jpg

Prof. dr Robert Sampson je profesor sociologije na Harvard Univerzitetu. Do nedavno je bio šef katedre za sociologiju a trenutno je naučni direktor projekta ''Ljudski razvoj u Čikagu''. Posebno ga zanimaju sledeće oblasti: kolektivna efikasnost i kriminalitet, putevi nasilja, imigracija kao zaštitni faktor, društveno značenje i stigmatizacija. Od brojnih publikacija mogu se izdvojiti '' Ka teoriji rase, kriminaliteta i gradske nejednakosti'', Društveni faktori povezani sa nejednakom zastupljenošću nasilja kod mladih'', ''Nered, različitost i kriminalitet''. 
 
 

scardacciione.gilda.jpg

Prof. dr Gilda Scardaccione je vanredni professor Kriminologije i Socijalne psihologije na Univerzitetu Gabriele d’ Anuncio u Kietiju, Italija. Docent je Forenzične psihopatologije i Maloletničke kriminologije na Univerzitetu La Sapienca u Rimu, docent na predmetu Viktimologija na Univerzitetu u Napulju. Oblasti koje je istraživala i radovi koje je objavila odnose se na učinioce i žrtve dela seksualnog nasilja i polne zloupotrebe dece, primena alternativa kazni zatvora, restitutivna pravda i medijacija, viktimološki problemi doprinosa žrtve viktimizaciji, maloletnici u riziku, nasilje maloletničkih bandi, krvni delikti izvršeni iz strasti i druge.   

 

m.scheinost.jpg

Dr Miroslav Scheinost je direktor Instituta za kriminologiju i socijalnu prevenciju u Češkoj. Koautor je knjige ''Transnacionalni kriminalitet u Evropi koja se menja'' kao i autor brojnih članaka među kojima su i ''Ekonomija i kriminalitet u tranzicionom društvu''; ''Politika organizovanog kriminaliteta u Češkoj: Težak put od loših procena do postizanja evropskih standarda''; ''Finansijski kriminalitet u Češkoj; ''Istraživanja o pripadnicima drugih nacionalnosti u češkim zatvorima''...

 

 

 

 

 

 

 

lynnesegal.jpg

Prof. dr Lynne Segal radi na Birkbeck Univerzitetu u Londonu na odseku za psihosocijalne studije. Predmet njenih istraživanja je feministički pristup, psihoanalitička i kritička teorija, studije roda. Autor je mnogih knjiga, članaka  a učestvovala je u brojnim debatama lokalnog i međunarodnog karaktera na temu promene uloge polova, promene forme porodice itd. Neki od publikovanih radova: ''Zbog čega feminizam? Pol, psihologija, politika'', ''Sporost: Muškarci i muškost'', ''Nove polne agende''.   
 
 
 
 
 

vilanov2009img2978color.jpg

Prof. dr Bryan Vila drži predavanja iz oblasti kriminoloških teorija, kontrole kriminaliteta, metodologije istraživanja, povezanosti droga i kriminaliteta na Spokane Univerzitetu u Vašingtonu. Polje njegovog interesovanja čine: formulisanje opšte teorije kriminaliteta i njegove kontrole, istorija i evolucija smrtne kazne, policijsko delovanje. Od brojnih publikacija mogu se izdvojiti: ''Uloga policije u američkom društvu'', ''Smrtna kazna u SAD'', ''Prevencija kriminaliteta maloletnika i gangova''.
 
 
 
 
 

klausvonlampe.jpg

Doc. dr Klaus von Lampe je docent na John Jay fakultetu za krivično pravo u Njujorku. Doktorirao je na Pravnom fakultetu J.W.Goethe Univerziteta u Frankfurtu sa tezom: ’’Koncept i teorija organizovanog kriminaliteta u SAD-u’’. Bavi se istraživanjem organizovanog kriminaliteta o kome je objavio brojne članke: Pristup organizovanom kriminalitetu-primer Nemačke; Organizovani kriminalitet u Evropi: pojam i stvarnost; Crno tržište cigareta u Nemačkoj i V.Britaniji... Urednik je časopisa ’’Trendovi u organizovanom kriminalitetu’’.

 

 

 

 

 

 

EX YU

ljupcoarnaudovski.jpg

Prof. dr Ljupčo Arnaudovski je pre svega doajen kriminologije u Makedoniji. Do 1993. godine radio je na Pravnom fakultetu u Skoplju kao redovni profesor Kriminologije i Penologije. Autor je ključnih radova za razvoj ove oblasti: Kriminologija (2007); Penologija (1988); Zatvoreničko opšestvo (2000); Socijalna patologija (1983); Maloletnička delinkvencija u Makedoniji (1978); Primarni kriminalitet i delinkvencija (1978)...

 

 

 

 

 

 

p1000004.jpg

Boštjan M. Zupančić je redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Doktorirao je na Harvard Law School, SAD. Trenutno vrši funkciju sudije Evropskog suda za ljudska prava.U periodu 1993-1998 radio je kao sudija Ustavnog suda u Sloveniji. Bio je gostujući profesor na mnogim fakultetima u svetu (Seton Hall University, Law School, Fordham University, School of Law, China University of Law and Public Policy). Autor je brojnih publikacija objavljenih na slovenačkom i engleskom jeziku. Među njima su užbenici iz Krivičnog prava i Krivičnog procesnog prava, Istina i nepristrasnost u krivičnom postupku, Krivično pravo-priroda i funkcije itd.

 

ljiljanamikaj-todorovi.jpg

Prof. dr Ljiljana Mikšaj-Todorović je redovni profesor kriminologije i šef katedre za kriminologiju na Edukativno-rehabilitacionom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Doktorirala je 1988. sa tezom ’’Pojavni oblici poremećaja u ponašanju maloljetnih delinkvenata u SR Hrvatskoj u relaciji s karakteristikama njihovih obitelji, korištenjem slobodnog vremena i poduzetih socijalno-zaštitnih intervencija''. Autor je knjiga Delinkvencija mladih; Kriminalitet na štetu maloljetnika kao i mnogobrojnih članaka. Angažovana je kao stalni profesor na Indiana State Univerzitetu gde predaje komparativnu kriminologiju (Comparative Criminology).

 

 

 

 

 

 

 

 

gorazdmesko.jpg

Prof. dr Gorazd Meško je redovni profesor kriminologije na Fakultetu za krivično pravo i bezbednost u Mariboru. Područja njegovog interesovanja su: kriminalna karijera, strah od kriminaliteta, korupcija, prevencija kriminaliteta. Autor je brojnih radova iz kriminološke oblasti: Kriminologija (udžbenik), Prevencija kriminaliteta (udžbenik), Korupcija u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Mladi i nasilje, Kriminalne karijere i kriminalni način života, Vizije slovenačke kriminologije...

 

 

 

 

oliverbaanovi.jpg

Prof. dr Oliver Bačanović je redovni profesor kriminologije na Fakultetu za bezbednost u Skoplju, Univerzitet ''Sv. Kliment Ohridski'' gde je doktorirao 1996. Napisao je i objavio preko 40 radova iz kriminološke oblasti.Glavna područja njegovog interesovanja su viktimologija, prava dece, deca kao žrtve i trgovina ljudima. Učestvovao je u projektu Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja  sa radom na temu ''Fond za obeštećenje žrtava krivičnih dela'' koji je objavljen u trećem tomu Zbornika.

 

 

 

 

 

 

p3198325.jpg

Doc. dr Ljubinko Mitrović je docent na Visokoj školi Unutrašnjih poslova u Banja Luci. Jedna od zanimljivih oblasti njegovog interesovanja je i kriminalitet maloletnika a takođe je i rukovodilac projekta ''Maloljetnička delinkvencija kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja'' čiji rezultati su prikazani na istoimenom naučnom slupu održanom novembra 2008. u Banja Luci, Republika Srpska, BiH. Autor je knjige Komentar Zakona o prekršajima Republike Srpske”, koautor više knjiga a objavio je i brojne naučne radove.

Sekcija za kriminologiju SUKPTP